VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER
Det är viktigt för oss på [ange namn på ICA-butik] att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss.
VARIFRÅN SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?
Dig själv
Vi samlar in de personuppgifter som du själv lämnar in till oss i samband med rekryteringsprocessen, till exempel i CV och personligt brev.
Rekryteringsföretag
Om vi har anlitat rekryteringsföretag samlar vi in de personuppgifter som rekryteringsföretaget lämnar till oss.
Referenspersoner
Vi hämtar normalt in omdömen från referenspersoner i slutfasen av rekryteringsprocessen. I sådant fall samlar vi in de personuppgifter som referenspersonen lämnar om dig.
Allmänt tillgängliga informationskällor
I vissa fall samlar vi in information som finns allmänt tillgänglig, till exempel i sociala medier, som underlag för bedömning av en ansökan.
Offentliga register
I samband med att anställningsavtal träffas kontrollerar vi att de uppgifter som du har lämnat mot offentliga register för att säkerställa att vi har korrekta uppgifter till dig.
VI BEHÖVER DINA PERSONUPPGIFTER
Som potentiell arbetsgivare måste vi använda dina personuppgifter av olika anledningar. Förenklat använder vi dina uppgifter för att hantera

VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER NÄR VI KOMMUNICERAR MED ANDRA
När vi kommunicerar med andra, till exempel ICA Sverige, myndigheter och leverantörer, samlar vi i vissa fall in personuppgifter om dig och ibland måste vi dela personuppgifter med dem. 

VI SPARAR DINA UPPGIFTER BARA SÅ LÄNGE DET BEHÖVS
Vi sparar dina personuppgifter bara så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med användningen av dina personuppgifter. Efter det kommer dina personuppgifter att raderas eller avidentifieras på ett säkert sätt så att det inte längre går att koppla dem till dig. 

DINA RÄTTIGHETER
Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparade hos oss. Du har rätt attBilaga 1
DETALJERAD INFORMATION OM VILKA PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR

DIN ANSTÄLLNING
Hantera rekryteringsprocess

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund


Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att rekrytera personal.

Behandling av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet för behandlingen. 

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter. Till exempel hälsouppgifter och uppgift om fackligt medlemskap, behandlar vi endast om du frivilligt lämnar sådana uppgifter till oss och då med stöd av ditt uttryckliga samtycke.
Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under rekryteringsprocessen för detta syfte och för en tid om 26 månader därefter i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav.

Framtida rekrytering

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Samtycke. Vi vill gärna kunna spara dina uppgifter för framtida rekryteringar. I samband med att du registrerar din ansökan frågar vi efter ditt samtycke till detta. Det är helt frivilligt att lämna ditt samtycke och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke

12 månader efter rekryteringsförfarandet har avslutats

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter som gäller för butiken. 

Behandling av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet för behandlingen.

Dina personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig för att det rekryterande ICA-bolaget ska kunna uppfylla sina rättsliga skyldigheter.

Hantera och bemöta rättsliga krav

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav. Till exempel vid en tvist och rättsprocesser. 

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet för behandlingen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel uppgift om fackligt medlemskap och hälsouppgifter, behandlas om det är nödvändigt för att hantera och bemöta rättsliga krav.

Dina personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändigt för att hantera och bemöta det rättsliga kravet.

Genomföra kontroller, tester och lämplighetsprövningar

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Samtycke. I vissa fall genomför vi olika typer av kontroller, tester och lämplighetsprövningar som ett steg i rekryteringsprocessen. I sådant fall kommer vi att informera dig om detta och be om ditt godkännande för att använda dina personuppgifter för detta syfte.

Särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel hälsouppgifter, behandlar vi med stöd av ditt uttryckliga samtycke.

Behandling av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet för behandlingen.

Dina personuppgifter bevaras under rekryteringsprocessen för detta syfte och för en tid om 26 månader därefter i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav.